rebrandslot| Zangge Mining (000408.SZ): 2023 annual equity distribution of 10 yuan, 8 yuan, equity registration date, April 18

发布时间:2024-04-12编辑:editor阅读(56)

格隆汇4月12日丨藏格矿业(000408.SZ)公布rebrandslot,公司2023年年度权益分派采用分配总额固定方式,具体分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份9rebrandslot,920,991.00股后的1,570,514,082.00股为基数,向全体股东每10股派8.000000元人民币现金(含税)。股权登记日2024年4月18日,除权除息日2024年4月19日。

rebrandslot| Zangge Mining (000408.SZ): 2023 annual equity distribution of 10 yuan, 8 yuan, equity registration date, April 18

标签

评论